logo

COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 20 august 2021


https://www.cnpf.md/ro/decizii-ale-consiliului-de-administratie-al-comisiei-nationale-a-6307_93317.html

În cadrul ședinței ordinare publice din 20 august 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

 • Regulamentul privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative, care stabilește condițiile de înființare a unui astfel de fond de pensii, începând cu clarificarea și specificarea expresă a documentației necesare pentru eliberarea avizului de constituire a fondului respectiv, care urmează a fi prezentate de solicitant la CNPF, precum și finalizând cu anexele nr. 1-4, care prevăd forma cererilor și forma-cadru a contractelor individuale de aderare. Proiectul Regulamentului se supune procedurii de consultări publice și se expediază spre avizare autorităților și instituțiilor interesate;
 • Proiectul de Hotărâre privind modificarea și abrogarea unor acte normative, care vizează amendarea unor prevederi referitoare la cerințele față de persoanele cu funcție de răspundere ale asigurătorilor, la reglementările auditului asigurătorilor. Proiectul de decizie derivă implicit din necesitatea ajustării cadrului normativ secundar cu normele Legii nr. 271/2017, precum și clarificarea unor aspecte aferente procedurilor de includere/suspendare/eliminare a entităților de audit în/din lista entităților eligibile. Totodată, se propune abrogarea Hotărârii CNPF nr. 36/12/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele de certificare a auditorilor participanților profesioniști la piața financiară nebancară. Proiectul de Hotărâre se expediază spre avizare autorităților, instituțiilor interesate și se supune procedurii de consultări publice în condițiile prevederilor legislației.

II. Autorizare

 • Aprobarea candidaturilor (G. Buga, E. Calancea și G. Ciobanu) pentru funcția de membru al Comitetului de audit în cadrul CA „GARANȚIE” SA;
 • Avizarea înregistrării de stat a Statutului „MOLDASIG” SA în redacție nouă, aprobat la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 22.07.2021;
 • Avizarea înregistrării de stat a Statutului AEÎ „BLEȘTENI-VOLODENI” în redacție nouă (aprobat de adunarea generală extraordinară repetată a membrilor din 05.06.2021);
 • Suspendarea activității de creditare nebancară a OCN „NOVIS COMPANY” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, pe un termen de 2 ani, conform deciziei adunării generale a asociaților entității;
 • Acordul prealabil companiilor fiduciare „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renaștere” SA și „Companiei Fiduciare a Feroviarilor” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;
 • Autorizarea reorganizării SA „NUCUȘOARĂ” prin transformare în societate cu răspundere limitată;
 • Achitarea taxei de membru al Rețelei Internaționale a Reglementatorilor Uniunilor de Credit (ICURN) pentru 2021, în sumă de 1,000.00 (una mie) dolari SUA. De notat, că CNPF este membru al ICURN din anul 2010, iar pe parcursul anilor angajații autorității de supraveghere nebancară au participat la reuniunile organizate de către aceasta, în cadrul cărora au fost discutate aspecte precum instrumente și tendințe indispensabile în asigurarea unei dezvoltări durabile a uniunilor de credit în mediul concurenței acerbe continue, cerințe de licențiere și supraveghere a uniunilor de credit, sistemul de monitorizare PEARLS și diagnosticarea performanței uniunilor de credit folosind standardele internaționale. ICURN are drept scop schimbul de informații și idei privind subiecte de interes comun pentru supraveghetorii uniunilor de credit și ai cooperativelor financiare, inclusiv inițierea și desfășurarea studiilor privind probleme specifice sau teme vizând cooperativele financiare și supravegherea acestora.

III. Supraveghere

 • Aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment față de CA „GARANȚIE” SA pentru nerespectarea prescrierilor CNPF și a prevederilor cadrului legal. De asemenea, entitatea respectivă a fost atenționată cu aplicarea unor sancțiuni mai aspre și/sau a altor măsuri de remediere în cazul comiterii repetate a încălcărilor;
 • Prescrierea CA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA să efectueze auditul anual extern obligatoriu și în scop de supraveghere pentru perioada de gestiune aferentă anului 2020 și, în acest sens, prezentarea, în termen de până la 10.09.2021, a setului de documente în vederea aprobării entității de audit și a membrilor echipei entității acesteia;
 • Luare de atitudine de rezultatele controlului tematic privind respectarea de către „MOLDASIG” SA a cadrului normativ aferent calității activelor admise să reprezinte fondurile asiguraților și asigurătorului la situația din 31.03.2021, precum și executarea Hotărârii CNPF nr. 2/6/2021 la situația din 31.05.2021, respectiv, prescrierea și avertizarea entității în vederea conformării necondiționate cerințelor regulamentare și remedierii carențelor constatate;
 • Suspendarea dreptului de vot al acțiunilor în capitalul Societății de investiții ”Pro Invest Capital” SA deținute de acționarul ÎCS „Logistic Affairs” SRL în mărimea ce depășește 10% din capitalul social al societății de investiții în cauză. Totodată, deținătorul indirect a 955733 (97,92%) acțiuni cu drept de vot în capitalul social al Societății menționate de investiții este obligat, în termen de 3 luni, să obțină avizul CNPF privind achiziția realizată sau să-și înstrăineze deținerea indirectă menționată;
 • Dispunerea efectuării controlului complex privind verificarea respectării legislației aferente domeniului pieței de capital de către societatea de investiții SVM „Iuventus-DS” SA.

Totodată, autoritatea de supraveghere a decis:

 • Respingerea, ca neîntemeiată, a cererii prealabile, depusă de către Asociația Patronală „Patronatul Transportatorilor Auto de Pasageri și Bagaje în Regim de Taxi”, aferentă anulării Hotărârii CNPF nr. 40/3 din 13.07.2021 privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
 • Respingerea, ca neîntemeiată, a cererii prealabile a CA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA privind anularea Hotărârii CNPF nr. 46/1 din 05.08.2021, cu emiterea actului administrativ privind aprobarea ÎM „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SA în vederea efectuării misiunii auditului situațiilor financiare și auditului în scop de supraveghere (adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor) pentru anul 2020 în cadrul companiei;
 • Conexarea procedurilor administrative inițiate în contextul respectării de către Compania „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA a cadrului legal aferent efectuării auditului anual extern, inclusiv în scop de supraveghere, precum și respingerea demersului și cererilor reprezentantului companiei vizate, prin care se solicită suspendarea procedurilor administrative conexate.