COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 9 august 2022

 • 10.08.2022
 • 996

În cadrul ședinței din 9 august 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieței financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

 • Proiectul Regulamentului privind obligațiile de raportare și transparență în activitatea administratorului și a fondurilor de pensii facultative, care vizează componența rapoartelor, modul de întocmire și prezentare la CNPF, cerințele privind publicarea raportului anual, cerințele privind informarea fiecărui participant, precum și cerințele cu privire la materialul publicitar care are drept scop atât atragerea de participanți, cât și menținerea calității de participant la un fond de pensii. Proiectul urmează să fie remis spre avizare și consultare autorităților publice și părților interesate, precum și plasat pe pagina web a CNPF pentru consultări publice.
 • Modificarea Hotărârii CNPF nr. 25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale a primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Modificările se referă la ajustarea formulei de calcul a primei de asigurare de bază, stabilită în funcție de coeficienții de rectificare și sistemul bonus-malus. Conform calculelor efectuate potrivit Metodologiei unice în baza datelor statistice aferente, prima de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă va constitui 1350 lei, după publicarea Hotărârii CNPF în Monitorul Oficial.

II. Autorizare

 • Restabilirea, prin modificarea Hotărârii CNPF nr. 35/3 din 28.07.2020, a înscrisurilor în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente valorilor mobiliare ale societății pe acțiuni de reparație și construcție „BUDJAC”, conform situației din ziua radieri acestora, și anume a 6600 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 10, în legătură cu restabilirea acesteia de către Agenția Servicii Publice în Registrul de stat al persoanelor juridice și reluarea activității economice.
 • Eliberarea avizului pentru prestarea de către „BIROUL DE CREDIT” SRL a serviciilor de prezentare a informațiilor aferente identificării și verificării clienților de către entitățile raportoare, enumerate la art. 4 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
 • Avizarea și autorizarea reorganizării ÎCS OCN „TOTAL LEASING & FINANCE” SA, prin transformare din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată.
 • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni „DIRECȚIA SPECIALIZATĂ ÎN RESTAURĂRI”, în sumă de 45 420 lei, în număr de 4 542 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 10 lei, din contul convertirii datoriilor creditoriale.
 • Aprobarea prețului de vânzare, conform actului de reevaluare a părților sociale, deținute de administratorul fiduciar „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație.
 • Aprobarea dnei Lidia Manic în calitate de conducător al sucursalei Hâncești a CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA.

 III. Supraveghere

 • Suspendarea, pe un termen nelimitat, a activității de creditare nebancară desfășurată de OCN „INTELIGENT CREDIT” SRL și OCN „PORTOFEL” SRL, în baza deciziilor luate de asociații unici ai acestor entități. Pe durata suspendării se interzice încheierea a noi contracte de acordare a creditelor și/sau leasing financiar.
 • Inițierea procedurii administrative în vederea efectuării controlului complex privind verificarea respectării legislației aferente domeniului pieței de capital de către SA „Proajioc”, pentru perioada de activitate 01.08.2019-01.08.2022.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY