COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 27.04.2021

 • 27.04.2021
 • 377

În cadrul ședinței ordinare publice din 27 aprilie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

 • Regulamentul privind autorizarea reorganizării societății pe acțiuni, care derivă din necesitatea conformării actelor normative subordonate modificărilor operate în Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și Codul Civil.

De asemenea, a fost aprobat Ghidul privind reorganizarea societății pe acțiuni, principalele prevederi ale căruia se referă la aspecte privind: detalierea și specificarea concretă a  informației incluse în proiectul contractului de fuziune, precum și proiectul dezmembrării; exceptările aplicate în cazul fuziunii prin absorbție a întreprinderilor în posesiune majoritară de 100%, inclusiv aprobării chestiunilor aferente reorganizării de către adunarea generală a acționarilor; formalitățile de publicitate în cazul fuziunii/dezmembrării; cerințele privind întocmirea raportului de evaluare; dispozițiile cu referire la examinarea, de către evaluatori, a proiectului contractului de fuziune și  a proiectului dezmembrării etc.;

 • Proiectul de modificare a Instrucțiunii privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 18/1/2018. Modificările au fost condiționate de necesitatea îmbunătățirii și ajustării cadrului normativ aferent emisiilor de obligațiuni, implicit prin înlăturarea neconcordanțelor cu actele legislative care nemijlocit reglementează activitatea autorităților publice locale (Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat), dar și cu ultimele modificări și completări ale legislației (Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare). Documentul se expediază spre avizare autorităților și instituțiilor interesate, precum și este expus consultărilor publice, în condițiile prevederilor legislației;
 • Proiectul de modificare a Hotărârii CNPF nr. 41/4/2018 cu privire la aprobarea unor Regulamente, care se referă la unele aspecte ce țin de cerințele de raportare anuală ce vizează transparența structurii de proprietate a OCN și care necesită a fi simplificate întru evitarea dublării acestora. Documentul se transmite spre avizare autorităților și instituțiilor interesate, precum și urmează a fi plasat pentru consultări publice.
 • Având în vedere că la situația din 31.12.2020 Fondul de compensare a investitorilor are acumulate mijloace care asigură plata compensației în limita plafonului minim de compensare, autoritatea de supraveghere a decis suspendarea plății contribuției anuale pentru perioada de gestiune 2020.

II. Autorizare

 • Avizarea cererii de retragere obligatorie adresată acționarilor SA ”MAPASAUTO” inițiată de ofertantul SRL ”CALLCENTER”, obiectul căreia îl constituie 3730 acțiuni ordinare nominative emise de SA ”MAPASAUTO”;
 • Acordul prealabil eliberat companiei fiduciare ”BV Fiduciar Invest” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;
 • Reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ”PRIMGROUP-ASIG” SRL pentru dreptul de a desfășura activitate de intermediere în asigurări și reasigurări, prin modificarea adresei juridice și a adresei de desfășurare a activității licențiate din mun. Chișinău, str. Miron Costin 13/1, în mun. Chișinău, str. Miron Costin 14, cu eliberarea unui nou formular de licență;
 • Aprobarea candidaturii desemnate (V. Gamurari)  pentru exercitarea interimatului funcției de organ executiv al CA ”GARANȚIE” SA, cu eliberarea avizului corespunzător;
 • Respingerea cererii prealabile, depusă de CA ”KLASSIKA ASIGURĂRI” SA, prin care se solicită suspendarea Hotărârii CNPF nr. 22/15 din 20.04.2021.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY