COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

CNPF a făcut public raportul de activitate pentru anul 2018

  • 11.06.2019
  • 224

Piața financiară nebancară a înregistrat în anul precedent evoluții pozitive la principalii indicatori în cele trei sectoare supravegheate - de capital, de asigurări și de creditare nebancară -, se constată în Raportul de activitate al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru 2018. Documentul a fost prezentat Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv, este accesibil și pe pagina web oficială a instituției – www.cnpf.md

Pentru autoritatea de supraveghere, anul de gestiune a fost unul important prin faptul că a fost promovată, cu statut de lege, Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pentru 2018–2022 şi Planul de acțiuni aferent implementării acesteia, precum și un șir de acte normative ce derivă din Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

De asemenea, a fost pusă în aplicare Legea privind organizațiile de creditare nebancară, care stabilește un nou cadru de reglementare și supraveghere a entităților care oferă servicii de creditare nebancară; au fost operate un șir de amendamente la legislația cu privire la asigurări, ceea ce presupune premise noi pentru dezvoltarea pieței, cum ar fi introducerea procedurii de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul, aplicarea unor norme și cerințe clare pentru procedura de licențiere a activității de asigurare, precum și  responsabilizarea sporită a organelor de conducere ale asigurătorilor.

Provocările prioritare fixate de CNPF pentru perioada imediat următoare vizează restructurarea pieței de asigurări, inclusiv liberalizarea acesteia, impulsionarea pieței valorilor mobiliare corporative, sporirea încrederii cetățenilor și investitorilor, precum și protecția consumatorilor.

Analiza la nivel sectorial atestă că, în 2018, volumul emisiunilor de valori mobiliare a consemnat un avans de 25,56% (122,96 mil. lei), față de 2017, înregistrând o valoare totală de 585,86  mil. lei. În această perioadă, emisiunile plasate la înființarea societăților pe acțiuni au atestat o creștere cu 64,77 milioane lei (de 4,4 ori), iar cele suplimentare - cu 58,19 milioane lei (13,11%).  De notat, că valoarea totală a tranzacțiilor derulate pe piața reglementată în 2018 a înregistrat o creștere substanțială față de 2017, cu 95%, deși numărul tranzacțiilor s-a micșorat cu 4,33%.  

În ceea ce privește asigurările, deși acest segment de piață și-a continuat ritmul de creștere și consolidare, gradul de penetrare a asigurărilor a înregistrat un nivel de 0,80%, în descreștere cu 0,16 puncte procentuale, comparativ cu 2017. În același timp, prima de asigurare pe cap de locuitor a constituit 427,94 lei, fiind în creștere cu 21,87 lei comparativ cu anul precedent.

Per total, segmentul de asigurări a înregistrat o majorare cu 5,3% a primelor brute subscrise, care au însumat o valoare totală de 1518,14 milioane de lei, față de 2017. Pe parcursul anului de raportare, societățile de asigurări au achitat despăgubiri și indemnizații în sumă totală de 548,99 milioane lei, în creștere cu 8,5%, comparativ cu anul precedent. Raportul  despăgubirilor de asigurare față de primele subscrise a constituit 36,16%, înregistrând o majorare cu 1,07 puncte procentuale, comparativ cu nivelul 2017.

Piața de asigurări în continuare este marcată de un grad sporit de concentrare, unde șase societăți de asigurare cumulează mai mult de 70% din volumul total de prime. Sectorul rămâne orientat spre asigurările generale, care dețin o cotă de 93,41%, în timp ce asigurărilor de viață le revin 6,59% din volumul total al primelor brute subscrise. Pe de altă parte, asigurările auto au dominat în continuare piața de asigurări, acestora revenindu-le 70,92% din totalul primelor brute subscrise din asigurările generale.

Cu referire la sectorul de creditare nebancară, este necesar de a evidenția creșterea cantitativă și calitativă a activelor deținute de asociațiile de economii și împrumut și organizațiile de microfinanțare. Astfel, la situația din 31 decembrie 2018, activele sectorului au constituit 8753,06 mil. lei, înregistrând un ritm anual de creștere de 40,27%. La nivelul portofoliului împrumuturilor acordate s-a menținut tendința ascendentă a valorii acestora, consemnând o pondere de 3,94% din PIB, în creștere cu 0,43 puncte procentuale comparativ cu 2017 (organizațiile de microfinanțare  – 3,52%, asociațiile de economii și împrumut – 0,43%).

În cadrul exercitării atribuțiilor de supraveghere pe piața financiară nebancară, a fost constatată o descreștere a numărului de contravenții identificate în 2018. Astfel, în perioada analizată circa 30% din toate încălcările depistate au fost constatate în rezultatul controalelor. Factorul care a dus la descreșterea numărului de sancțiuni contravenționale aplicate în 2018 a fost neadmiterea de către participanții pieței a încălcărilor pentru care au fost sancționați în anii precedenți.

În 2019 eforturile autorității de supraveghere sunt focusate spre alinierea sectorului la standardele regimului Solvency II, implicit, pregătirea pieţei pentru aplicarea ulterioară a acestui regim, precum și a cadrului de supraveghere bazat pe prevenirea și gestiunea riscurilor. De asemenea, se prevede definitivarea și adoptarea proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative și a proiectului de lege privind organismele de plasament colectiv alternative, elaborarea modificărilor şi completărilor la Legea privind piața de capital, în scopul atragerii investițiilor prin intermediul ofertelor publice de valori mobiliare efectuate pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare, și revizuirea legislației în domeniul pieței de capital privind fondul de compensare a investitorilor.

CNPF și în continuare va colabora cu partenerii internaționali de dezvoltare (Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Uniunea Europeană), obiectivul constituind implementarea proiectelor de asistență aferente armonizării politicilor financiare naționale cu cele europene și internaționale.

Întru realizarea obiectivelor de bază privind protecția consumatorilor, CNPF va pune accent pe creșterea calitativă a nivelului de pregătire și informare a consumatorilor în domeniul serviciilor financiare nebancare, monitorizarea riscurilor și beneficiilor pentru consumatori, precum și creșterea nivelului incluziunii financiare în rândul populației.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY