COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Resurse umane

Prima | ... | Resurse umane | Cariere

Posturi vacante

 • 5362

1. Specialist superior, Direcția generală dezvoltare instituțională și relații externe (perioada nedeterminată);

 

Scopul general al funcției:

Contribuirea la dezvoltarea pieței financiare nebancare prin elaborarea, implementarea şi monitorizarea programelor de activitate ale CNPF și a programelor și strategiilor naționale, efectuarea studiilor şi analizelor privind evoluția pieței financiare nebancare, inclusiv a sintezelor/buletinelor lunare, trimestriale aferente activității sectoarelor pieței financiare nebancare, monitorizarea și raportarea statisticii financiare și monetare, stabilirea şi valorificarea relațiilor de colaborare cu autoritățile din țară, instituțiile similare de peste hotarele Republicii Moldova şi organismele internaționale de profil în domeniul pieței financiare nebancare.

Sarcinile principale:

 1. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu autoritățile din țară, instituțiile similare de peste hotarele Republicii Moldova şi organismele internaționale de profil în domeniul pieței financiare nebancare.
 2. Elaborarea sintezelor lunare, trimestriale, anuale a datelor statistice privind evoluția principalilor indicatori ai pieței financiare nebancare, inclusiv a indicatorilor stabilității financiare și statisticii financiare și monetare. 
 3. Colectarea informației și elaborarea rapoartelor de stabilitate financiară aferente pieței financiare nebancare.
 4. Participarea la implementarea proiectelor de asistență tehnică aferente pieței financiare nebancare.
 5. Participarea la elaborarea, promovarea şi monitorizarea strategiilor și planurilor de activitate ale CNPF.
 6. Efectuarea studiilor/analizelor privind evoluția pieței financiare nebancare, examinarea/ monitorizarea documentelor de politici şi planurilor şi acțiunilor strategice la nivel național.
 7. Realizarea acțiunilor aferente organizării și desfășurării conferințelor, reuniunilor, seminarelor și altor instruiri cu participarea experților internaționali.
 8. Organizarea deplasărilor de serviciu ale membrilor Consiliului de administrație și angajaților CNPF peste hotarele Republicii Moldova şi vizitele reprezentanților instituțiilor internaționale de profil la invitația CNPF.
 9. Executarea altor atribuții statuate în Regulamentul Direcției generale dezvoltare internațională și relații externe și însărcinări la indicația conducerii CNPF.

 

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției:

 • Studii – superioare, cu specializare în economie și/sau în domeniu relațiilor internaționale;
 • Experiență profesională – cel puțin 3 ani conform domeniului de specializare
 • Cunoștințe – legislația RM, actele normative ale CNPF, cunoștințe privind aspectele de funcționare ale instituțiilor financiare internaționale și ale procesului de integrare europeană a RM;
 • Competențe lingvistice – cunoașterea limbii române, ruse și engleze (nivel B2).

 

Bibliografie:

 1. Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare nr.192/1998
 2. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (Hotărârea CA nr.49/16/2018)
 3. Legea nr. 595  din  24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova
 4. Acordul de Asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia)
 5. Hotărârea Guvernului RM   nr. 442  din  17.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaționale
 6. Legile sectoriale aferente activității CNPF
 7. Acte normative ale CNPF

Termenul limită: 14.02.2020

 

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

Documentele și modalitatea de depunere a acestora la CNPF:

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, persoanele interesate urmează să depună personal dosarul de concurs la sediul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt, 77) , care va conține:

1) Curriculum Vitae (Europass);

2) copia buletinului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

4) certificatul medical forma nr.086/u;

5) copia carnetului de muncă;

6) cazierul judiciar;

7) informaţia privind stările de incompatibilitate nesoluţionate şi conflictele de interese sancţionate. În cazul persoanelor angajate în funcţii de conducere/control, care au fost subiecţi ai legislaţiei privind integritatea în ultimii 5 ani – actul ce confirmă integritatea profesională în conformitate cu legislaţia privind integritatea.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 77, E-mail: cnpf@cnpf.md
tel. 022-859-420, Natalia Cvasiuc, șef Serviciu resurse umane și integritate.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY