COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Resurse umane

Prima | ... | Resurse umane | Cariere

Posturi vacante

 • 5942

1. Jurist principal, Departamentul juridic (perioada determinată);

Scopul general al funcției:

Contribuirea la realizarea obiectivelor de bază ale CNPF prin exercitarea activităților juridice de asigurare a respectării, perfecționării și aplicării adecvate/eficiente a cadrului normativ în domeniile de activitate a CNPF, reprezentarea juridică a intereselor CNPF în organele de ocrotire a normelor de drept, inclusiv în fața instanțelor judecătorești, asigurarea asistenței juridice în cadrul procedurii de atragere la răspundere juridică, în scopul asigurării stabilității, transparenței, siguranței și eficienței pieței financiare nebancare, precum și protejării drepturilor investitorilor și beneficiarilor de servicii financiare nebancare.

Sarcinile principale:

 1. Expertizarea juridică a proiectelor de acte juridice și decizii, inclusiv a celor complexe, elaborate de subdiviziunile structurale ale CNPF, precum și a celor parvenite de la alte autorități, instituții.
 2. Participarea la examinarea documentelor și petițiilor parvenite spre examinare în cadrul Departamentului, individual sau în cadrul grupurilor de lucru, și întreprinderea măsurilor de soluționare a acestora.
 3. Examinarea situațiilor de conflict și efectuarea studiilor privind aplicabilitatea prevederilor actelor normative aferente pieței financiare nebancare și activității CNPF, prezentarea avizelor cu propunerile de rigoare, inclusiv întreprinderea măsurilor pentru prevenirea acestora.
 4. Realizarea asistenței juridice a activităților privind elaborarea, promovarea, emiterea și implementarea adecvată și eficientă a cadrului normativ aferent domeniului pieței financiare nebancare și activității CNPF, precum, și elaborarea de acte juridice (de ex. proiecte contracte), avize la proiectele de acte administrative, în baza împuternicirilor acordate.
 5. Monitorizarea și întreprinderea măsurilor, în limitele împuternicirilor, necesare executării actelor CNPF, precum, și a gradului de realizare a acțiunilor incluse în documentele de politici, în programele/strategiile naționale în care CNPF este executor și/sau coexicutor.
 6. Reprezentarea juridică a intereselor CNPF, în raport cu autoritățile publice, în interacțiunea cu organele de ocrotire a normelor de drept, inclusiv în instanțele de judecată, executorii judecătorești.
 7. Activități de planificare și raportare analitică și metodologică a proceselor practice desfășurate,  promovarea culturii juridice și educative, precum și imaginii autorității CNPF.
 8. Exercitarea procedurii de atragere la răspundere juridică, evidența și controlul executării sancțiunilor aplicate și executate.

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției:

 • Studii – superioare în domeniul juridic (licență și master în drept).

Studiile postuniversitare (doctorat), calificarea în domeniul de activitate, prezența perfecționărilor în domeniul de specialitate - prezintă un avantaj.

 • Experiență profesională – în domeniu – cel puțin 2 ani de activitate efectivă (neluând în considerare perioada aflării în unul din concediile sociale prevăzute de Codul muncii al RM). Experiența în specialitatea cerută de post (domeniul pieței financiare sau legislației civile), prezintă un avantaj.
 • Cunoștințe adecvate – legislația R.Moldova, actele normative ale CNPF, politicile relevante și practicile pozitive aplicate în domeniu.
 • Cunoștințe avansate ale aplicațiilor Microsoft Office;
 • Competențe lingvistice – cunoașterea limbii de stat. Cunoașterea limbii ruse și/sau unei limbi de circulație internațională, prezintă un avantaj.
 • Calităţi şi aptitudini necesare: analiză şi sinteză informației, adaptare la volum mare de lucru, rezolvare eficientă a obiectivelor şi problemelor curente, de perspectivă şi de dezvoltare, elaborare a documentelor, disciplina exemplară, rezistența la stres, soluţionare/aplanare de probleme/situaţii de conflict, atenție la detalii, comunicare eficientă, respect față de oameni, spirit de inițiativă, creativitate, flexabilitate și adaptibilitate, responsabilitate și onestitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

În special: Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Legea nr. 129/2018 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia; Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative; Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional; Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018; Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008; Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002; Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital; Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni; Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări; Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară; Legea nr. 139/2007 asociaţiilor de economii şi împrumut; Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal; Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

Termenul limită: 03 martie 2020

 

2. Jurist superior, Departamentul juridic

 

 Scopul general al funcției:

Contribuirea la realizarea obiectivelor de bază ale CNPF prin exercitarea activităților juridice de asigurare a respectării, perfecționării și aplicării adecvate/eficiente a cadrului normativ în domeniile de activitate a CNPF, reprezentarea juridică a intereselor CNPF în organele de ocrotire a normelor de drept, inclusiv în fața instanțelor judecătorești, asigurarea asistenței juridice în cadrul procedurii de atragere la răspundere juridică, în scopul asigurării stabilității, transparenței, siguranței și eficienței pieței financiare nebancare, precum și protejării drepturilor investitorilor și beneficiarilor de servicii financiare nebancare.

Sarcinile principale:

 1. Realizarea asistenței juridice a activităților privind elaborarea, promovarea, emiterea și implementarea adecvată și eficientă a cadrului normativ aferent domeniului pieței financiare nebancare și activității CNPF, precum și întocmirea de acte juridice (de ex. proiecte contracte), avize la proiectele de acte administrative.
 2. Participarea la examinarea documentelor și petițiilor parvenite spre examinare în cadrul Departamentului, individual sau în cadrul grupurilor de lucru, și întreprinderea măsurilor de soluționare a acestora.
 3. Expertizarea juridică a proiectelor de acte juridice și decizii, inclusiv a celor complexe, elaborate de subdiviziunile structurale ale CNPF, precum și a celor parvenite de la alte autorități, instituții.
 4. Examinarea situațiilor de conflict și efectuarea studiilor privind aplicabilitatea prevederilor actelor normative aferente pieței financiare nebancare și activității CNPF, prezentarea avizelor cu propunerile de rigoare, inclusiv, întreprinderea măsurilor pentru prevenirea acestora.
 5. Monitorizarea și întreprinderea măsurilor, în limitele împuternicirilor, necesare executării actelor CNPF, precum, și a gradului de realizare a acțiunilor incluse în documentele de politici (programele/strategiile naționale) în care CNPF este executor și/sau coexicutor.
 6. Reprezentarea juridică a intereselor CNPF, în raport cu autoritățile publice, în interacțiunea cu organele de ocrotire a normelor de drept, inclusiv, în instanțele de judecată, executorii judecătorești.
 7. Activități de planificare și raportare analitică și metodologică a proceselor practice desfășurate,  promovarea culturii juridice și educative, precum și imaginii autorității CNPF.
 8. Exercitarea procedurii de atragere la răspundere juridică, monitorizarea executării sancțiunilor aplicate și executate.

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției:

 • Studii – superioare în domeniul juridic (licență și master în drept). Studiile de master, doctorat în drept, precum și calificarea în domeniul de activitate – prezintă un avantaj.
 • Experiență profesională – în domeniul juridic – cel puțin 18 luni de activitate de facto (neluând în considerare perioada aflării în unul din concediile sociale prevăzute de Codul muncii al RM). Expertiența în specialitatea cerută de post (domeniul pieței financiare sau legislației civile) – prezintă un avantaj.
 • Cunoștințe – legislația R.Moldova, actele normative ale CNPF. Cunoașterea practicilor relevante și a practicilor pozitive aplicate în domeniu – prezintă un avantaj.
 • Cunoștințe avansate ale aplicațiilor Microsoft Office.
 • Competențe lingvistice – cunoașterea limbii de stat. Cunoașterea limbii ruse și/sau o limbă de circulație internațională- prezintă un avantaj.
 • Calităţi şi aptitudini necesare: analiză şi sinteză informației, adaptare la volum mare de lucru, rezolvare eficientă a obiectivelor şi problemelor curente, de perspectivă şi de dezvoltare, elaborare a documentelor, disciplina exemplară, rezistența la stres, soluţionare/aplanare de probleme/situaţii de conflict, atenție la detalii, comunicare eficientă, respect față de oameni, spirit de inițiativă, creativitate, flexabilitate și adaptibilitate, responsabilitate și onestitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

În special: Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Legea nr. 129/2018 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia; Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative; Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional; Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018; Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008; Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002; Legea nr. 171/2012 privind piaţa de capital; Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni; Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări; Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară; Legea nr. 139/2007 asociaţiilor de economii şi împrumut; Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Termenul limită:  03  martie 2020

 

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

Documentele și modalitatea de depunere a acestora la CNPF:

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, persoanele interesate urmează să depună personal dosarul de concurs la sediul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt, 77) , care va conține:

1) Curriculum Vitae (Europass);

2) copia buletinului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

4) certificatul medical forma nr.086/u;

5) copia carnetului de muncă;

6) cazierul judiciar;

7) informaţia privind stările de incompatibilitate nesoluţionate şi conflictele de interese sancţionate. În cazul persoanelor angajate în funcţii de conducere/control, care au fost subiecţi ai legislaţiei privind integritatea în ultimii 5 ani – actul ce confirmă integritatea profesională în conformitate cu legislaţia privind integritatea.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 77, E-mail: cnpf@cnpf.md
tel. 022-859-420, Natalia Cvasiuc, șef Serviciu resurse umane și integritate.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY