COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Resurse umane

Prima | ... | Resurse umane | Cariere

Posturi vacante

 • 4461

1. Specialist principal, Direcţia reglementare-autorizare din cadrul Direcţiei generale asigurări (perioada nedeterminată);

 

Scopul general al funcției:

Contribuirea la realizarea scopurilor şi obiectivelor de bază ale CNPF, prin aplicarea şi respectarea conformă a legislaţiei pe piaţa financiară nebancară, în scopul asigurării stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei asigurărilor, precum şi protejării drepturilor participanţilor, investitorilor şi beneficiarilor de servicii pe piaţa asigurărilor.

Sarcinile principale:

 1. Realizarea activităţilor privind completarea/modificarea/actualizarea cadrului normativ în domeniul asigurărilor, precum şi implementarea adecvată al acestuia.
 2. Aplicarea legislaţiei în domeniul reglementării, autorizării şi supravegherea activităţii participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor.
 3. Examinarea cererilor depuse şi verificarea documentaţiei aferente obţinerii avizelor prealabile la înregistrarea de stat a asigurătorilor,  pentru dobândirea, majorarea sau reducerea participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului; obținerii certificatului de calificare în asigurări; eliberării/reperfectării/retragerii licenţelor asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări
 4. Acordarea de asistență în problemele ce țin de eliberarea/reperfectarea licenţelor asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, numirea în funcție a persoanelor cu funcție de răspundere;
 5. Verificarea corespunderii condiţiilor de asigurare elaborate de asigurători cu legislația;
 6. Examinarea sesizărilor participanților profesioniști, autorităților publice și persoanelor juridice;
 7. Elaborarea planurilor, programelor şi strategiilor de dezvoltare a pieţei asigurărilor;
 8. Executarea altor atribuții statuate în Regulamentul Direcției generale asigurări (în partea ce ține de Direcția reglementare-autorizare)

 

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției:

 • Studii – superioare, cu specializare în economie și/sau drept
 • Experiență profesională – cel puțin 1 an conform domeniului de specializare
 • Cunoștințe – legislația RM, actele normative ale CNPF, mai cu seamă aferente domeniului de asigurări,  limbile română și o limbă de circulație internațională (nivel B2) (cunoașterea limbii rusă va prezenta avantaj).

 

Bibliografie:

 1. Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare
 2. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (Hotărârea CA nr.49/16/2018)
 3. Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări
 4. Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule
 5. Legea nr.1553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători
 6. Legea nr.243/2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură
 7. Acte normative CNPF

Termenul limită: 05 decembrie 2019

 

 

2. Specialist superior, Direcţia generală tehnologii informaţionale (perioada nedeterminată)

Scopul general al funcției:

Asigură instalarea, monitorizarea și buna funcționare a componentelor și echipamentului TIC, în funcție de necesitățile de muncă ale fiecărui utilizator, precum și acordarea asistenței tehnice/informaționale în procesul administrare operațională a resurselor și infrastructurii Spațiului Informatic Integrat (SII) al CNPF.

Sarcinile principale:

 • asigură asistența echipamentului TIC, prin schimbul anumitor consumabile;
 • efectuează instalarea, actualizarea, mentenanța și suportul tehnic a produselor software, în funcție de necesitățile generale ale SII și necesitaților de muncă ale fiecărui utilizator;
 • garantează integritatea datelor și previne intruziunile nedorite (malware, adware, spyware) în SII și, în caz de necesitate, acționează prompt prin izolarea și înlăturarea factorilor de risc. În caz de necesitate, blochează accesul utilizatorilor la resurse interne sau externe;
 • administrează utilizatorii și asigură drepturi de acces la SII prin intermediul Active Directory Domain Controller coordonând în prealabil modificările;
 • asigură executarea copiilor de rezervă (backup) a sistemelor informaționale și subsistemelor;

Responsabilități:

 • respectarea legislației în vigoare și a altor acte normative ce reglementează activitatea CNPF;
 • executarea necondiționată a dispozițiilor și a sarcinilor conducerii, în conformitate cu fișa postului atribuită și a obiectivelor stabilite;
 • respectarea disciplinei muncii și manifestarea unei atitudini corecte și demne față de colegi și reprezentanții autorităților naționale și internaționale;
 • nedivulgarea informațiilor cu caracter secret ocrotit de lege, precum și nedivulgarea informației confidențiale și a datelor cu caracter personal;
 • utilizarea informațiilor obținute numai în interesul serviciului;
 • neadmiterea faptelor sau acțiunilor care ar putea leza imaginea CNPF.

Atitudini/comportament:

 • responsabilitate și obiectivitate;
 • corectitudine și operativitate;
 • conduită morală și profesională desăvârșită;
 • comportament decent și ținută impecabilă;
 • onestitate și discreție;
 • tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • etichetă și protocol.

 

Condiții specifice:

 • Studii superioare, certificările în domeniul TI vor constitui un avantaj solid;
 • cunoașterea sistemelor de operare MS Windows:
  • client – Windows 7, 10;
  • server - Windows 2012, 2016;
 • cunoștințe de bază a platformelor hardware compatibile PC;
 • montarea, configurarea, testarea și deservirea utilajului TI;
 • cunoștințe avansate ale aplicațiilor Microsoft Office;
 • gândirea logică, abordarea inteligentă și atipică în soluționarea sarcinilor vor constitui un avantaj solid;
 • limba română, o limbă de circulație internațională (nivel B2).

 

Termenul limită: 05 decembrie 2019

 

 

3. Specialist superior, Direcţia analiză şi actuariat din cadrul Direcţiei generale asigurări (perioada determinată);

 

Scopul general al funcției:

Contribuirea la realizarea scopurilor şi obiectivelor de bază ale CNPF, prin aplicarea şi respectarea conformă a legislaţiei pe piaţa financiară nebancară, în scopul asigurării stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei asigurărilor, precum şi protejării drepturilor participanţilor, investitorilor şi beneficiarilor de servicii pe piaţa financiară nebancară.

Sarcinile principale:

1. Aplicarea şi respectarea conformă a legislaţiei în domeniul supravegherii şi monitorizării pieţei financiare nebancare.

2. Realizarea activităţilor privind supravegherea, controlul şi monitorizarea activităţii participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară privind respectarea legislaţiei de către aceştia.

3.Generalizarea și analiza activităţii participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară în baza rapoartelor statistice și specializate

4. Examinarea chestiunilor ce ţin de activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară.

5. Identificarea şi evaluarea riscurilor sistemice aferente activităţii participanţilor profesionişti şi întreprinderea măsurilor pentru reducerea acestora.

 

Condițiile specifice pentru ocuparea funcției:

 • Studii – superioare, cu specializare în economie
 • Experiență profesională – va prezenta avantaj
 • Cunoștințe – legislația RM, actele normative ale CNPF, limbile română și o limbă de circulație internațională (nivel B2) (cunoașterea limbii rusă va prezenta avantaj).

 

 

Bibliografie:

 

 1. Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare
 2. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (Hotărârea CA nr.49/16/2018)
 3. Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări
 4. Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

 

Data limita – 14.12.2019

 

 

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

Documentele și modalitatea de depunere a acestora la CNPF:

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, persoanele interesate urmează să depună personal dosarul de concurs la sediul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt, 77) , care va conține:

1) Curriculum Vitae (Europass);

2) copia buletinului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

4) certificatul medical forma nr.086/u;

5) copia carnetului de muncă;

6) cazierul judiciar;

7) informaţia privind stările de incompatibilitate nesoluţionate şi conflictele de interese sancţionate. În cazul persoanelor angajate în funcţii de conducere/control, care au fost subiecţi ai legislaţiei privind integritatea în ultimii 5 ani – actul ce confirmă integritatea profesională în conformitate cu legislaţia privind integritatea.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 77, E-mail: cnpf@cnpf.md
tel. 022-859-420, Natalia Cvasiuc, șef Serviciu resurse umane și integritate.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY