COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

NOUTĂȚI

Prima | NOUTĂȚI | Comunicate

CNPF îndeamnă comunitatea asigurătorilor la solidaritate / НКФР призывает сообщество страховщиков проявить солидарность / NCFM urges the insurance community to show solidarity

  • 25.02.2022
  • 3633

Companii de asigurare

În aceste momente dificile pentru poporul ucrainean, Comisia Națională a Pieței Financiare sensibilizează toate părțile implicate în procesul de asigurare de răspundere civilă auto și vine cu următoarele precizări:

În contextul declarării stării de urgență conform Hotărârii Parlamentului nr. 41 din 24.02.2022 și având în vedere Dispoziția nr. 1 din aceeași dată a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în legătură cu declanșarea conflictului militar în Ucraina, Comisia Națională a Pieței Financiare informează că cetățenii străini, care intră în R. Moldova cu autovehicule înmatriculate în Ucraina și nu dețin Certificat de asigurare „Carte Verde”, eliberată de companiile de asigurări din statul vecin, urmează să încheie, în termen de 24 de ore, contracte de asigurare de răspundere civilă auto internă, eliberate de asigurătorii licențiați din R. Moldova.

Autovehiculele aflate pe teritoriul R. Moldova în tranzit pentru a avea acoperire de asigurare de răspundere civilă auto în zona Euro, urmează să contracteze la frontiera cu România asigurări de frontieră emise de asigurătorii autorizați români.

Asigurarea de frontiera încheiată în România este valabilă în toate statele din Spațiul Economic European și în Elveția și este valabilă pentru un termen de 30 zile. Mai multă informație privind asigurarea de frontieră poate fi vizualizată accesând link-ul https://www.baar.ro/asigurare-de-frontiera/.

Autoritatea de supraveghere nebancară din R. Moldova îndeamnă întreaga comunitate de asigurări să manifeste solidaritate și înțelegere în vederea oferirii informațiilor și suportului necesar cetățenilor ucraineni care sunt nevoiți să-și părăsească țara.

 

 

Страховые компании

В эти непростые для украинского народа времена, Национальная комиссия по финансовому рынку призывает все стороны, вовлеченные в процесс страхования автогражданской ответственности, и уточняет следующее:

В связи с объявлением чрезвычайного положения в соответствии с Постановлением Парламента №41 от 24.02.2022 и с учетом Распоряжения № 1 от того же числа Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, в связи с началом военного конфликта в Украине, Национальная комиссия по финансовому рынку сообщает, что иностранные граждане, въезжающие в Республику Молдова на транспортных средствах, зарегистрированных в Украине и не имеющие страховой сертификат Зеленая карта, выданный страховыми компаниями из соседнего государства, должны в течение 24 часов заключить договор внутреннего обязательного страхования автогражданской ответственности, выданный лицензированными страховщиками Республики Молдова.

Автотранспортные средства, следующие по территории Республики Молдова транзитом, для покрытия автогражданской ответственности в Еврозоне, должны заключить на границе с Румынией пограничное страхование, выданное румынскими авторизованными страховщиками.

Пограничная страховка, заключенная в Румынии, действительна во всех государствах Европейской экономической зоны и в Швейцарии и действует в течение 30 дней. Более подробную информацию можно получить, перейдя по ссылке https://www.baar.ro/asigurare-de-frontiera/.

Небанковский орган надзора Республики Молдова призывает все сообщество страховщиков проявить солидарность и понимание, чтобы предоставить необходимую информацию и поддержку гражданам Украины, которые вынуждены покинуть свою страну.

 

 

Insurance Companies

In these difficult times for the Ukrainian people, the National Commission for Financial Markets raises awareness of all parties involved in the process of motor third party liability insurance and comes with the following clarifications:

After declaration on 24.02.2022 of the state of emergency according to Parliament Decision no. 41 and considering the Disposition no. 1 of the same date, the Commission for Exceptional Situations of the Republic of Moldova, in connection with the outbreak of military conflict in Ukraine, the National Commission for Financial Markets informs that foreign nationals entering the Republic of Moldova with vehicles registered in Ukraine and do not have an insurance policy of the "Green Card" system, issued by the insurance companies from their state, are supposed to conclude, within 24 hours, internal motor third party liability insurance contracts, issued by licensed insurers from the Republic of Moldova.

Vehicles, which are transiting the territory of the Republic of Moldova, in order to have motor third party liability insurance coverage in the Euro zone, are to contract the insurance at the border with Romania, issued by the Romanian authorized insurers.

The border insurance concluded in Romania is valid in all EEA member states and in Switzerland, which is valid for a period of 30 days. You can consult more details on border insurance by accessing the link https://www.baar.ro/asigurare-de-frontiera/.

The Non-Banking Supervisory Authority of the Republic of Moldova urges the entire insurance community to show solidarity and understanding in order to provide the necessary information and support to Ukrainian citizens who are forced to leave their country.

 

 

 

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY