ro ru en
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
23.03.2017

ANALIZA FONDULUI DE GARANTARE

Pagina de start | Noutăţi | Noutăţi Pagina de start Printeaza

Noutăţi

23.03.2017
ANALIZA FONDULUI DE GARANTARE
În această săptămână experții Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia, împreună cu specialiștii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, și-au propus să analizeze activitatea 3.5 din proiectul Twinning, ce ține de fondul de garantare în asigurări. Colegii polonezi au prezentat sistemul de garantare a asigurării de răspundere civilă auto (RCA) în Polonia. În scopul accesibilizării materialului oferit, experții din Polonia l-au prezentat pe domenii de aplicare.
Astfel, domeniul garanțiilor instituționale prevede activitatea  Fondului de garantare în asigurări, Biroului asigurătorilor auto din Polonia (PBMI), al ombudsmanului financiar și al Autorității de Supraveghere Financiară din această țară (KNF). Iar domeniul  garanțiilor juridice  se referă la baza legislativă în vigoare, inclusiv Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto,  Legea   Fondului de garantare în asigurări, a Biroului asigurătorilor auto din Polonia (2003), Legea cu privire la supravegherea asigurărilor și pensiilor (2003) și Legea cu privire la supravegherea asigurărilor și reasigurărilor (2015). De asemenea, colegii polonezi au abordat și un alt domeniu de aplicare-implementarea Directivelor de asigurare auto în Polonia.  Al patrulea subiect abordat în cadrul instruirii a vizat reflecțiile colegilor polonezi  pe marginea analizei pieței asigurării RCA în Moldova...
detaliat
14.03.2017
RAPORTARE TRIMESTRIALĂ
Astăzi Comisia Națională a Pieței Financiare a găzduit un eveniment care deși a devenit tradițional, de fiecare dată aduce informații noi, descoperă noi valențe și perspective pe care le oferă proiectul Twinning. Oficiali ai Uniunii Europene, liderii de proiect din partea Autorității de Supraveghere Financiară (KNF) din Polonia, precum și conducerea CNPF s-au întrunit pentru a se familiariza cu bilanțurile activităților realizate în trimestrul 6 de la lansarea proiectului Twinning la Chișinău.

După cum a fost constatat, în perioada noiembrie 2016- februarie 2017 experții polonezi au organizat și dezbătut  împreună cu specialiștii CNPF, conform agendei de lucru, 8 activități. Dinamic și fructuos s-a desfășurat activitatea ce ține de  revizuirea procedurilor privind ofertele publice iniţiale, în cadrul căreia s-a efectuat analiza cadrului legal privind ofertele publice și admiterea valorilor mobiliare spre tranzacționare pe piața reglementată,  trecut prin optica corespunderii și conformării acestuia cu legislația comunitară. În rezultatul discuțiilor experții polonezi au întocmit un raport de revizuire cu recomandări, precum  și mai multe modele de cereri pentru aprobarea prospectului și modele de hotărâri, prezentate în cadrul atelierului de lucru desfășurat cu acest prilej.
detaliat
16.02.2017
SISTEMUL DE AVERTIZARE TIMPURIE PENTRU ASIGURĂTORI
Noua misiune a experților Autorității poloneze de Supraveghere Financiară (KNF)  a venit  la Comisia Națională a Pieței Financiare, unde se implementează proiectul UE Twinning, pentru a examina împreună cu  colegii din Chișinău activitatea 3.1, evidențiată prin genericul materialului în cauză.
În cadrul întrunirilor din această săptămână polonezii și-au propus  să prezinte esența procesului de supraveghere utilizat de KNF cu aplicarea metodologiei Sistemului de avertizare timpurie (EWS), ce include EWS anual/simulările de criză și EWS trimestrial.
Specialiștii CNPF, participanți la întrunirea de lucru,  au aflat  că Sistemul de avertizare timpurie constituie un proces ce permite depistarea în faza incipientă a oricăror semnale privind eventuale deteriorări ori amenințări ale stabilității financiare a unei companii de asigurare, că  EWS este un instrument de supraveghere bazat pe riscuri, prospectiv, care oferă supraveghetorilor indicii cu privire la selectarea și monitorizarea companiilor de asigurări, care necesită o atenție sporită sub aspectul reglementării  și permite implementarea măsurilor de supraveghere adecvate pentru protecția consumatorilor, prevenirea riscului de contagiune și al perturbărilor pieței determinate de problemele economice ale unei instituții de încredere publică...
detaliat
27.01.2017
Îmbunătățirea raportării prudențiale pentru asigurători
În primele zile ale săptămânii curente specialiștii Direcției generale supraveghere asigurări din cadril Comisiei Naționale a Pieței Financiare au examinat diversele aspecte ale chestiunii, evidențiate în genericul acestui material. Problema îmbunătățirii raportării prudențiale pentru asigurători se regăsește pe agenda de lucru a proiectului Twinning, implementat la CNPF cu suportul financiar al Uniunii Europene și sprijinul practic al experților Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia ( KNF ).
Inițial participanții  atelierului de lucru au fost informați despre KNF în calitate de autoritate de supraveghere integrată ceea ce presupune supravegherea următoarelor piețe financiare: supravegherea bancară (bănci comerciale și cooperative), a pieței de capital, a pieței asigurărilor, a pieței pensiilor,  supravegherea suplimentară a  conglomeratelor financiare, cea a instituțiilor emitente de monedă electronică, instituțiilor de plată și a birourilor de servicii de plată și supravegherea uniunilor de credit  și economii cooperative. Cu unele diferențe structurale și de arie de acoperire tematică,  autoritățile noastre, după cum au putut să se convingă colegii din ambele țări, urmăresc același scop- supravegherea pieței financiare și asigurarea stabilității, securității și transparenței acesteia, sporirea încrederii în piața financiară nebancară, precum și protecția intereselor participanților pieței.
detaliat
30.12.2016
ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA PIAȚA FINANCIARĂ NEBANCARĂ
Se atrage atenția participanților la piața financiară nebancară asupra modificării în anul 2017 a unor taxe și plăți
detaliat
09.12.2016
Proiectul Twinning în continuă derulare
Creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățire a încrederii publicului în instrumentele și serviciile investiționale de pe piața financiară e tema, care pe durata săptămânii curente a suscitat interesul specialiștilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare și a colegilor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară  (KNF) din Polonia. Conținut   în agenda proiectului Twinning, subiectul în cauză a fost dominant la atelierele de lucru ce au fost organizate cu acest prilej. În cadrul discuțiilor un spațiu aparte a fost dedicat instrumentelor, ce sunt utilizate pentru a facilita accesul spre cugetul publicului.  Venind cu exemple din experiența acumulată, colegii polonezi au relatat despre activitatea Autorității de Supraveghere Financiară din țara lor,  comunicînd cum și cine realizează obiectivele la capitolul dat.  E vorba de Departamentul  comunicare publică, învestit cu o serie de atribuții cum ar fi organizarea și coordonarea activităților de informare ale oficiului KNF, inclusiv îndeplinirea activităților centrului de informare, elaborarea  și diseminarea buletinului de informare a publicului, menținerea unei liste a atenționărilor publice, examinarea cererilor de acces la informaţii publice, menținerea contactelor cu mass-media, organizarea și coorganizarea conferințelor și instruirilor naţionale etc...  
detaliat
09.12.2016
BILANȚURILE TRIMESTRULUI CINCI
Deja a devenit tradiție, ca la finele fiecărui trimestru să fie făcute totalurile muncii în domeniul materializării prevederilor proiectului Twinning al Uniunii Europene, lansat acum mai bine de un an și implementat cu sprijinul specialiștilor Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia ( KNF ).
Astăzi oficialii Uniunii Europene - Ecaterina Yakovleva, coordonatorul proiectului din partea UE, și Srichander Ramaswamy, consilier UE de rang înalt pe lîngă prim-ministrul RM, precum și Damian Jaworski, Joanna Lipowczan, liderii de proiect din partea KNF, de rind cu conducerea CNPF s-au întrunit pentru a examina și aproba raportul privind activitățile realizate în cadrul proiectului în perioada august- noiembrie 2016...
detaliat
28.11.2016
SĂPTĂMÎNA ACTIVITĂȚII PRIVIND PROCEDURILE OFERTELOR PUBLICE INIȚIALE
Timp de o săptămână angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, împreună cu specialiștii Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF),  au examinat și dezbătut Activitatea 2.10- Revizuirea procedurilor privind ofertele publice inițiale a proiectului Uniunii Europene Twinning.
În această perioadă au fost organizate ateliere de lucru, în cadrul cărora s-au studiat detaliat multiplele aspecte ale problemei. A fost examinat Regulamentul nr. 809/2004 al Comisiei Europene din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospecte, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar...
detaliat
18.11.2016
A SPORI ÎNCREDEREA PUBLICULUI
În această săptămînă la Comisia Națională a Pieței Financiare, de rînd cu alte multiple  probleme, în centrul atenției a fost studierea mai aprofundată a  chestiunii ce ține de creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățire a încrederii publicului în instrumentele și serviciile investiționale de pe piața financiară. Prilejul a fost  oferit de agenda proiectului UE TWINNING, implementat la CNPF cu sprijinul reprezentanților Autorității de Supraveghere Financiară ( KNF) din Polonia.
Astfel, în cadrul atelierelor de lucru cu participarea misiunii experților KNF și angajaților CNPF s-a discutat Activitatea 2.20- îmbunătățirea  încrederii publicului în instrumentele și serviciile investiționale în domeniul fondurilor  organismelor de plasamente colective în valori mobiliare (OPCVM). Și, după cum s-a atras stenția la aceste întruniri, pentru a atinge obiectivele scontate, e necesar de întreprins acțiuni inerente activităților de acest gen: identificarea prealabilă corectă a nivelului actual de cunoștințe despre piața financiară în rândul investitorilor,  evaluarea capacității lor financiare și a disponibilității acestora de a investi în anumite produse financiare sau de a desfășura un anumit tip de activitate. Or, scopul în cauză poate fi materializat doar în condițiile cînd activitatea investițională  a OPCVM  se bazează pe un regulament național clar și transparent..
detaliat
25.10.2016
EXAMINĂM LEGISLAȚIA SECUNDARĂ PRIVIND PIEȚELE DE CAPITAL
Săptămîna  aceasta agenda proiectului Uniunii Europene Twinning, transpus în fapt la Comsia Națională a Pieței Financiare cu concursul specialiștilor Autorității de Supraveghere Financiară ( KNF ) din Polonia, a prevăzut examinarea activității 2.4  întitulată Revizuirea legislaţiei secundare cu privire la pieţele de capital. Atenției participanților la discuțiile temei în cauză a fost propusă chestiunea ce ține de procesul de aprobare a prospectului de către KNF. În acest sens experții polonezi i-au familiarizat pe cei prezenți cu  baza legislativă a procesului de aprobare a prospectului emisiunii, referindu-se la trei acte normative de care se ghidează în activitatea cotidiană - Codul de procedură administrativă cu reglementări generale care stabilesc procedurile în fața organelor administrației publice, ce sunt soluționate în mod individual, prin hotărâri administrative...
detaliat


Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
07.02.2017

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI FINANCIARE

Noutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 6574460